مهارت های مدرس

مدرس تکامل آزمایشگاهی (ALE)
مدرس نرم افزارهای فیلوژنتیک
مدرس مقاله نویسی

نوروز بگ اوغلی

مدرس و محقق تکامل آزمایشگاهی میکروبی

نوروز بگ اوغلی دانش آموخته بیوتکنولوژی میکروبی در دانشگاه تهران و محقق در زمینه تکامل میباشد. فعالیت های پژوهشی ایشان معطوف به تکامل آزمایشگاهی میکروبی میشود.