مهارت های مدرس

مدرس کلونینگ و بیان ژن
مدرس تکنیک های مولکولی آزمایشگاهی
مدرس تکنولوژي کریسپر
سخنران در حوزه سلول های بنیادی

سجاد یزدان پناه

مدرس و محقق کریسپر

سجاد یزدان پناه دانش آموخته بیوتکنولوژی میکروبی از دانشگاه تهران، محقق و مدرس در زمینه مهندسی ژنتیک میباشد. تا کنون دوره های آموزشی زیادی از جمله کلونینگ ژن، کریسپر و نرم افزارهای مهندسی ژنتیک را تدریس و ارا‌ئه کرده است و در حال حاضر در زمینه بیوانفورماتیک مشغول به فعالیت است.